Sponsrade länkar

Gasbilar

De gasbilar som tillverkas i Sverige rullar i första hand på biogas och naturgas. Dessa gasbilar belönas med skattelättnader och fri parkering, trots att gastillverkningen påverkar växthuseffekten.

Tanka gasol – LPG
Numera är det möjligt att tanka gasol (LPG) även i Sverige. Branschföreningen Energigas Sverige listar alla tankstationer i landet.

Sponsrade länkar

De gasbilar som rullar på svenska vägar består till övervägande del av biogasbilar. Biogas i den form som säljs i Sverige innehåller till 97 procent metangas, medan resterande tre procent är koldioxid. Gasol eller LPG, som är vanlig ute på kontinenten, förekommer knappt i svenska gasbilar. Vår biogas framställs istället av slam, sopor och industriavfall, vilket innebär att gasbilar återvinner hushållens efterlämningar och därmed inte förorsakar något nettotillskott av koldioxid. Däremot påpekar många att utsläppen av växthusgaser är påfallande när metangasen framställs – på så sätt blir den relativa vinsten liten jämfört med bensinförbränning, trots att avgaserna från biogasbilar är renare än bensinavgaser.

Gasbilar i Sverige belönas via skattesedeln

LPG-munstycke bil
Gasol tankas via särskilda munstycken, vars utförande varierar något mellan olika världsdelar. Tankstationerna har i regel särskilt utbildad personal som genomför tanknigen.

Svenska gasbilar gynnas av nuvarande skatteregler. Därutöver erbjuder många kommuner gratis parkering. Till biogasbilarnas fördelar hör även att de:

  • Kan köras på både bio- och naturgas.
  • Biogasbilar går betydligt tystare än bensinbilar.
  • Biogas är ett förnybart drivmedel, vilket medför mindre påverkan på växthuseffekten.
  • Biogas medför lägre utsläpp av kolväten.

Till nackdelarna hör emellertid att växthusgasen metan bildas i samband med rötningsprocessen. På så sätt bidrar produktionen av biogas till växthuseffekten. Likaså kan slam och hushållssopor, som lagras länge, släppa ut omfattande mängder metan. Ett ytterligare krux är att vissa gasbilar har gastanken under bagagerumsmattan, där reservdäcket traditionellt sett har sin plats. Den som vill ha ett reservdäck i bilen får således ha däcket löst i bakluckan.

Sponsrade länkar